O časopisu Media4u Magazine

Obsah

O časopisu

Časopis Media4u Magazine byl založen v roce 2004 jako forum pro podporu vědy a výzkumu v oblasti vzdělávání. Od roku 2007 jsou všechny příspěvky recenzované dvěma nezávislými recenzenty. Časopis je vydáván s podporou mezinárodní redakční rady složené z vysokoškolských pedagogů. Vydávání časopisu je dobrovolná iniciativa jednotlivců a nemůže být spojováno s jakoukoliv konkrétní školou ani jinou organizací.
Vydavatel: Ing Jan Chromý, Ph.D.
IČ: 17032628
e-mail: chromy@media4u.cz
Adresa: Myslikova 27/1415, Praha 1 - 110 00, Czech Republic

Return

Cíle a obsah časopisu

Časopis Media4u Magazine je vydáván s odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů. Tato dobrovolná iniciativa nemůže být spojována s jakoukoliv konkrétní školou ani jinou organizací. Časopis je určen pro podporu vědy a výzkumu v oblasti vzdělávání bez ohledu na konkrétní oblast výuky. Nejvíce je časopis zaměřen na oblasti vzdělávání:
 • vzdělávací technologie,
 • oborová didaktika,
 • komunikace,
 • informatika,
 • využívání medií a mediálních prostředků,
 • auditoriologie – prostorové řešení a technické vybavení učeben, přednáškových, konferenčních a kongresových sálů

Návrat na obsah

Archivace/ indexace jednotlivých vydání

 • WebArchiv – Archiv českého webu, Národní knihovna České republiky
 • EBSCO Publishing

Návrat na obsah

Plán vydání

Časopis Media4u Magazine vychází čtvrtletně k datům:
 • 15. března – uzávěrka je 15. prosince předcházejícího roku
 • 15. června – uzávěrka je 15. března
 • 15. září – uzávěrka je 15. června
 • 15. prosince – uzávěrka je 15. září

Návrat na obsah

ISSN

ISSN časopisu Media4u Magazine je 1214-9187.

Návrat na obsah

Vědecká redakční rada

Šéfredaktor:
 • Ing. Jan Chromý, Ph.D., Vydavatel časopisu Media4u Magazine - CZ
Zástupce šéfredaktora:
 • prof. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha - CZ
Členové:
 • prof. Olga Belichenko, Ph.D., Donbaská státní pedagogická univerzita – UA
 • Dr.h.c. prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc., Grigol Robakidze University, Tbilisi - GE
 • prof. Valentina Ilganayeva, doktor nauk, Charkovská státní akademie kultury - UA
 • doc. PaedDr. Peter Beisetzer, Ph.D., Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove - SK
 • doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze - CZ
 • doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha - CZ
 • doc. Sergej Ivanov, CSc., Uralská federální univerzita, Jekatěrinburg - RUS
 • doc. Olena Karpenko, Ph.D., National aerospace university «Kharkiv aviation institute» - UA
 • doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková-Krelová, Ph.D., Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická, Praha - CZ
 • doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Kralové - CZ
 • doc. Mgr. Gocha Ochigava, Ph.D. Grigol Robakidze University, Tbilisi - GE
 • Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická, Praha - CZ
 • Christine Mary McConell, M.A., Severní Irsko - GB
 • Mgr. Liubov Ryashko, Ph.D., Rusko - RUS
 • Dr. Quah Cheng Sim, Institut Aminuddin Baki, National Institute of Educational Management and Leadership, Ministry of Education - MAL
Čestní členové vědecké redakční rady in memoriam:
 • prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc., Slovenská republika - SK
 • doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové - CZ

Návrat na obsah

Kolegium nezávislých recenzentů v loňském roce

 • prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
 • doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
 • doc. Ing. Petr Hrubý, CSc.
 • doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
 • doc. Ing. PhDr. Lucie Severová, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Trnka, CSc.
 • doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
 • Ing. Omar Ameir, Ph.D.
 • Ing. Roman Fiala, Ph.D.
 • Ing. Václav Hofman, Ph.D.
 • Ing. Lenka Holečková, Ph.D.
 • Mgr. Martina Chromá, Ph.D.
 • Ing. Robin Koklar, Ph.D., MBA.
 • Ing. Iveta Kmecová, Ph.D.
 • Ing. Alena Králová, Ph.D.
 • Ing. Lucia Krištofiaková, Ph.D.
 • Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.
 • Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
 • Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D.
 • Ing. Martin Petříček, Ph.D.
 • Ing. Eva Tóblová, Ph.D.
 • Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.
 • Mgr. Irina Hafijčuková
 • Ing. Štěpán Chalupa
 • PhDr. Eva Ottová
 • Ing. Miloš Sobek
 • Ing. Jan Šíba
 • Ing. Jiří Vávra

Návrat na obsah

Typ příspěvků

Jsou přijímány pouze příspěvky ve formátu Microsoft Word verze 97-2003 (*.doc). Lze je exportovat z vyšších verzí a z jiných textových editorů.

Návrat na obsah

Adresa pro podání nabídky článku

Příspěvky musí být doručeny jako příloha e-mailu ve formátu Microsoft Word verze 97-2003 (*.doc) na e-mailovou adresu prispevky@media4u.cz.
Příspěvek by měl mít v rubrice předmět příjmení autora.
Autor dostane obratem potvrzení došlé pošty.

Návrat na obsah

Formát příspěvků

Doporučený rozsah příspěvků je 4-8 stran A4 zapsaných do šablony. V případě požadavku publikování rozsáhlých statí je potřebné toto předem konzultovat s redakcí.
Každý příspěvek, který nebude splňovat veškeré formální náležitosti uvedené v pokynech pro psaní příspěvků, bude zamítnut ještě před recenzním řízením.
Opravený příspěvek, zaslaný autorem opětovně po zamítnutí, bude automaticky odložen pro posouzení k následujícímu vydání.

Návrat na obsah

Ochrana osobních údajů - GDPR

 1. Archivované údaje
  • Členové vědecké redakční rady - Jméno, tituly, stát
  • Autoři článků - Jméno, tituly, instituce, email
  • Recenzenti - Jméno, tituly, stát

 2. Účel
  Všechny údaje jsou uváděny veřejně v oprávněném zájmu autorů, recenzentů a členů vědecké redakční rady.

 3. Místo archivovaných údajů
  • Všechny údaje jsou veřejně přístupné na webových stránkách http:www.media4u.cz
  • Na jednom záložním médiu přístupném v redakci časopisu.
  • Časopis je veřejně šiřitelný a není reálná kontrola.

 4. Souhlas s uvedením
  • Všichni členi vědecké redakční rady dali souhlas s uváděním svého jména, titulu a státu.
  • Autoři dávají souhlas s uvedením jména, titulů, instituce a emailu u konkrétního článku tím, že zašlou svůj článek k recenznímu řízení.
  • Recenzenti dávají souhlas s uvedením svého jména, titulů a státu tím, že zašlou recenzi článku.

 5. Možnost vyjmutí údajů z archivace
  • Každý z členů vědecké redakční rady a kolegia recenzentů má možnost požádat o zrušení údajů o sobě. Bude mu vyhověno okamžitě na webové stránce časopisu a u následujících vydání. U starších vydání to není možné. Důvodem je archivace a indexace v databázích a princip rozšiřování časopisu ve světě.
  • Každý autor má možnost požádat o zrušení údajů o sobě. Bude mu vyhověno pouze u dosud nezveřejněných článků. Důvodem je archivace a indexace v databázích a princip rozšiřování časopisu a citací článků ve světě.

Návrat na obsah

Etické zásady

Časopis Media4u Magazine vyjadřuje shodu s Výborem pro etiku publikací COPE. Očekáváme, že všichni potenciální autoři přečtou a pochopí etické zásady před odesláním jakéhokoliv článku našemu časopisu. Tyto zásady obsahují povinnosti všech autorů, editorů a recenzentů pracujících pro Media4u Magazine, stejně jako naši vlastní etickou odpovědnost. Zásady zahrnují, ale nejsou omezeny pouze na plagiátorství, falšování dat, zneužití třetí strany materiálu, vymýšlení výsledků a podvodné autorství. Vezměte prosím na vědomí, že předložené rukopisy mohou být předmětem kontroly, s cílem odhalit případy podobného text. Důsledky plagiátorství nebo pochybení jsou podrobně popsány v zásadách.
Odkazy na zásady pro:

Návrat na obsah

Správnost obsahu

Všechny zaslané příspěvky musí obsahovat jména, příjmení a kontaktní adresu autorů.
Všechny příspěvky jsou přijímány s vědomím, že autor je zodpovědný za správnost všech názorů, technic-kých komentářů, reportáží, zpráv, dat, obrázků, ilustrací a fotografií.
Publikace nemusí nutně znamenat, že se jedná o názory editorů, redakční rady nebo vydavatele. Editor, redakční rada nebo vydrafií.
Publikace nemusí nutně znamenat, že se jedná o názory editorů, redakční rady nebo vydavatele. Editor, redakční rada nebo vydavatel neručí za správnost komentářů, zpráv nebo jiných technických a věcných informací.
Časopis Media4u Magazine však bude usilovat o to, aby zajistil, že všechna stanoviska, komentáře, zprávy, data, obrázky, ilustrace a fotografie byly přesné, pokud je to v rámci možností, aby tak učinil.

Návrat na obsah

Copyright

Za obsah každého příspěvku zodpovídá výhradně jeho autor.
Autoři příspěvků odpovídají za získání povolení od držitelů autorských práv k reprodukci ilustrací, tabulek, obrázků nebo dlouhých citací dříve publikovaných jinde bez ohledu na komunikační médium.
Autoři zasláním článku svým e-mailem potvrzují, že článek je původní, není předložený jinému časopisu k recenzi, dosud nebyl zveřejněn jinde a neočekává se jeho publikace jinde.
Autorům zůstává právo publikovat tento materiál v jiných svých dílech, další publikace podléhá uvedení původního zdroje při dalším zveřejnění.
Nebudou přijímány příspěvky, které byly zveřejněny na jiném místě, pokud to nebylo výslovně vyžádáno nebo dohodnuto s editory a vydavatelem.
Zasláním příspěvku svým e-mailem autoři vyjadřují souhlas s jeho oboustranně bezplatným publikováním v časopise Media4u Magazine, jeho elektronickou archivací prováděnou WebArchivem – Archivem čes-kého webu, Národní knihovno, pokud bude uvedena jejich citace podle platných norem.
Elektronický časopis Media4u Magazine si může každý čtenář vytisknout pouze pro svoji potřebu. Časopis nesmí být prodáván bez dohody s vydavatelem.

Návrat na obsah

Přesnost reprodukce

Časopis se snaží zajistit přesnou reprodukci textu, fotografií a ilustrací. Vydavatel nenese odpovědnost za chyby, ať už redakční a typografické, ani za následky z nich.
Vydavatel si vyhrazuje právo upravit, zkrátit nebo vynechat všechny předložené materiály.

Návrat na obsah

Recenzní řízení

Všechny zaslané články budou nejprve posouzeny redakcí časopisu Media4u Magazine z hlediska obsahu a splnění požadavků a pokud budou schváleny, budou předloženy k hodnocení alespoň dvěma externím recenzentům.
O neschválení článku pro recenzní řízení bude autor informován do 1 měsíce po jeho podání.
Hlavní kritéria hodnocení recenzenty:
 • dodržení obecných pokynů pro autory
 • dodržení pokynů pro psaní příspěvků
 • struktura článku
 • správnost obsahu
 • originalita
 • ilustrace – fotografie, obrázky, tabulky
 • použitá terminologie
 • relevantnost a forma citací
O přijetí nebo odmítnutí příspěvku je autor informován e-mailem nejpozději 3 měsíce po jeho podání.
U příspěvků psaných anglicky (či jiným světovým jazykem) požadujeme od autorů, kteří nejsou rodilými mluvčími dodání písemného recenzního posudku od odborníka v daném oboru a prohlášení VŠ učitele angličtiny (příslušného jazyka), případně certifikovaného specialisty (např. soudní tlumočník apod.) o tom, že provedl jazykovou korekturu anglických (cizojazyčných) textů. Autoři této recenze i jazykové korektury budou uvedeni na konci příspěvku.

Návrat na obsah