Podmínky pro autory příspěvků

Obsah

Obecné pokyny pro autory

Důležité zásady, které si musí autoři uvědomit:
 • Co je hlavní myšlenkou článku? Co je důležité, užitečné nebo nové? Proč o tom čtenáři potřebují vědět?
 • Jak lze tyto myšlenky použít v praxi?
 • Jaký výzkum jste provedli na podporu svého tvrzení?
 • Na jaké předcházející práce (buď vlastní nebo jiné) tento článek navazuje?
 • Je článek originální?
Autoři by se neměli snažit používat časopis jako marketingový nástroj konkrétního produktu nebo služby.
Autoři by se měli vyvarovat používání jazyka a slangu, který není v souladu s akademickým a profesionálním stylem časopisu.
Autoři musí zajistit, že odkazy na jmenované osoby a / nebo organizace, jsou přesné, články nejsou rasistické, sexistické nebo urážlivé.

Návrat na obsah

Formát příspěvků

Doporučený rozsah příspěvků je 4-8 stran A4 zapsaných do šablony. V případě požadavku publikování rozsáhlých statí je potřebné toto předem konzultovat s redakcí.
Každý příspěvek, který nebude splňovat veškeré formální náležitosti uvedené v pokynech pro psaní příspěvků, bude zamítnut ještě před recenzním řízením.
Opravený příspěvek, zaslaný autorem opětovně po zamítnutí, bude automaticky odložen pro posouzení k následujícímu vydání.

Návrat na obsah

Pokyny pro psaní příspěvků

Odkaz na pokyny pro abstrakt, klíčová slova, obrázky, tabulky, vzorce, ŠABLONY

Návrat na obsah

Správnost obsahu

Všechny zaslané příspěvky musí obsahovat jména, příjmení a kontaktní adresu autorů.
Všechny příspěvky jsou přijímány s vědomím, že autor je zodpovědný za správnost všech názorů, technických komentářů, reportáží, zpráv, dat, obrázků, ilustrací a fotografií.
Publikace nemusí nutně znamenat, že se jedná o názory editorů, redakční rady nebo vydavatele. Editor, redakční rada nebo vydavatel neručí za správnost komentářů, zpráv nebo jiných technických a věcných informací.
Časopis Media4u Magazine však bude usilovat o to, aby zajistil, že všechna stanoviska, komentáře, zprávy, data, obrázky, ilustrace a fotografie byly přesné, pokud je to v rámci možností, aby tak učinil.

Návrat na obsah

Copyright

Za obsah každého příspěvku zodpovídá výhradně jeho autor.
Autoři příspěvků odpovídají za získání povolení od držitelů autorských práv k reprodukci ilustrací, tabulek, obrázků nebo dlouhých citací dříve publikovaných jinde, bez ohledu na komunikační médium.
Autoři zasláním článku svým e-mailem potvrzují, že článek je původní, není předložený jinému časopisu k recenzi, dosud nebyl zveřejněn jinde a neočekává se jeho publikace jinde.
Autorům zůstává právo publikovat tento materiál v jiných svých dílech, další publikace podléhá uvedení původního zdroje při dalším zveřejnění.
Nebudou přijímány příspěvky, které byly zveřejněny na jiném místě, pokud to nebylo výslovně vyžádáno nebo dohodnuto s editory a vydavatelem.
Zasláním příspěvku svým e-mailem autoři vyjadřují souhlas s jeho oboustranně bezplatným publikováním v časopise Media4u Magazine, jeho elektronickou archivací prováděnou WebArchivem – Archivem českého webu, Národní knihovnou České republiky a jeho další indexací.
Všechny články zveřejněné v časopise Media4u Magazine mohou být využity k dalším publikacím, pokud bude uvedena jejich citace podle platných norem.
Elektronický časopis Media4u Magazine si může každý čtenář vytisknout pouze pro svoji potřebu. Časopis nesmí být prodáván bez dohody s vydavatelem.

Návrat na obsah

Ochrana osobních údajů - GDPR

 1. Archivované údaje
  • Členové vědecké redakční rady - Jméno, tituly, stát
  • Autoři článků - Jméno, tituly, instituce, email
  • Recenzenti - Jméno, tituly, stát

 2. Účel
  Všechny údaje jsou uváděny veřejně v oprávněném zájmu autorů, recenzentů a členů vědecké redakční rady.

 3. Místo archivovaných údajů
  • Všechny údaje jsou veřejně přístupné na webových stránkách http:www.media4u.cz
  • Na jednom záložním médiu přístupném v redakci časopisu.
  • Časopis je veřejně šiřitelný a není reálná kontrola.

 4. Souhlas s uvedením
  • Všichni členi vědecké redakční rady dali souhlas s uváděním svého jména, titulu a státu.
  • Autoři dávají souhlas s uvedením jména, titulů, instituce a emailu u konkrétního článku tím, že zašlou svůj článek k recenznímu řízení.
  • Recenzenti dávají souhlas s uvedením svého jména, titulů a státu tím, že zašlou recenzi článku.

 5. Možnost vyjmutí údajů z archivace
  • Každý z členů vědecké redakční rady a kolegia recenzentů má možnost požádat o zrušení údajů o sobě. Bude mu vyhověno okamžitě na webové stránce časopisu a u následujících vydání. U starších vydání to není možné. Důvodem je archivace a indexace v databázích a princip rozšiřování časopisu ve světě.
  • Každý autor má možnost požádat o zrušení údajů o sobě. Bude mu vyhověno pouze u dosud nezveřejněných článků. Důvodem je archivace a indexace v databázích a princip rozšiřování časopisu a citací článků ve světě.

Návrat na obsah

Etické zásady

Časopis Media4u Magazine vyjadřuje shodu s Výborem pro etiku publikací COPE. Očekáváme, že si všichni potenciální autoři přečtou a pochopí etické zásady před odesláním jakéhokoliv článku našemu časopisu. Tyto zásady obsahují povinnosti všech autorů, editorů a recenzentů pracujících pro Media4u Magazine, stejně jako naši vlastní etickou odpovědnost. Zásady zahrnují plagiátorství, falšování dat, zneužití materiálů třetí strany, vymýšlení výsledků a podvodné autorství, ale nejsou omezeny pouze na ně. Vezměte prosím na vědomí, že předložené rukopisy mohou být předmětem kontroly, s cílem odhalit případy podobného textu. Důsledky plagiátorství nebo pochybení jsou podrobně popsány v zásadách.
Odkazy na zásady pro:

Návrat na obsah

Recenzní řízení

Všechny zaslané články budou nejprve posouzeny redakcí časopisu Media4u Magazine z hlediska obsahu a splnění požadavků a pokud budou schváleny, budou předloženy k hodnocení alespoň dvěma externím recenzentům.
O neschválení článku pro recenzní řízení bude autor informován do 1 měsíce po jeho podání.
Hlavní kritéria hodnocení recenzenty:
 • dodržení obecných pokynů pro autory
 • dodržení pokynů pro psaní příspěvků
 • struktura článku
 • správnost obsahu
 • originalita
 • ilustrace – fotografie, obrázky, tabulky
 • použitá terminologie
 • relevantnost a forma citací
O přijetí nebo odmítnutí příspěvku je autor informován e-mailem nejpozději 3 měsíce po jeho podání.
U příspěvků psaných anglicky (či jiným světovým jazykem) požadujeme od autorů, kteří nejsou rodilými mluvčími dodání písemného recenzního posudku od odborníka v daném oboru a prohlášení VŠ učitele angličtiny (příslušného jazyka), případně certifikovaného specialisty (např. soudní tlumočník apod.) o tom, že provedl jazykovou korekturu anglických (cizojazyčných) textů. Autoři této recenze i jazykové korektury budou uvedeni na konci příspěvku.

Návrat na obsah

Plán vydání

Časopis Media4u Magazine vychází čtvrtletně k datům:
 • 15. března – uzávěrka je 15. prosince předcházejícího roku
 • 15. června – uzávěrka je 15. března
 • 15. září – uzávěrka je 15. června
 • 15. prosince – uzávěrka je 15. září

Návrat na obsah

Adresa pro podání nabídky článku

Příspěvky musí být doručeny jako příloha e-mailu ve formátu Microsoft Word verze 97-2003 (*.doc) na e-mailovou adresu prispevky@media4u.cz.
Příspěvek by měl mít v rubrice předmět příjmení autora.
Autor dostane obratem potvrzení došlé pošty.

Návrat na obsah

Poplatky

Publikování příspěvku je bezplatné.

Návrat na obsah


POKYNY A ŠABLONY PRO PSANÍ PŘÍSPĚVKU
ŠABLONA RECENZNÍHO POSUDKU